MOFONAINA F.J.K.M. AVARATR’ANDOHALO

Ny vatsim-panahy atolotra eto dia fanazavana ny lohahevitra isam-bolana voalahatra ao amin’ny Perikopa FJKM. Ny fampianarana sy fanazavana atao isaky ny fivorian’ny Mpandray, amin’ny Alahady fahefatra isam-bolana no hofintinina eto amin’izany, na toriteny iray tao anatin’ny volana diavina.

Gen 22, 1 – 14 : « Mizaha toetra ny finoantsika ny Tompo »
Tantara malaza iombonan’ny finoana telo lehibe ity voalaza eto ity. Samy ahitana an’io tantara io na ao amin’ny bokim-pivavahana Silamo, na ny Jodaisma, na ny antsika Kristiana. Izany fizahan-toetra ny finoana izany raha tarafina eto amin’ity Perikopa ity dia :

Fotoana ijeren’ny Tompo ny fahaizantsika mankato
Mariho tsara fa nihaino an’Andriamanitra i Abrahama (and.1.2.11) : isaky ny niantso azy Andriamanitra dia namaly izy, satria nihaino. Mariho koa fa miverina in-telo ny tenin’i Abrahama hoe : « inty aho » (and.1.7.11) :Nanolo-tena izy. Ary ankoatra an’ireo, vao avy niteny Andriamanitra eo amin’ny and.1.2 dia nifoha maraina i Abrahama ka nandeha. Nankato izy! Ireo toetra ireo mitambatra no atao hoe : « mihaino », na « mankato ».
Ny fizahan-toetra dia fotoana ijeren’Andriamanitra ireo toetra 3 ireo ao amin’ny olony. Hafa noho ny fakam-panahy ny fizahan-toetra. Ny fizahan-toetra dia ataon’Andriamanitra amin’ny mpino, ka mikendry ny hampamirapiratra ny finoantsika ; fa ny fakam-panahy dia avy amin’i Satana sy ny devoly ary mikendry ny handavo antsika, raha tsy mitandrina, na miambina tsara isika. Eo anoloan’ny fizahan-toetra asehoy fa mihaino ianao, ary manolo-tena sady mankato sy manatanteraka izay teny nambaran’ny Tompo taminao.

Fotoana mahavery hevitra ny fizahan-toetra
Very hevitra i Abrahama. Nomena toky izy fa ho maro tahaka ny kintana sy ny fasika ny taranany (Gen 15, 5 ; 22, 17) ; nefa ny hany mba lahitokana aza ity nangatahina hatao sorona. Moa mitana ny teniny ve Andriamanitra sa ahoana ? Vokatr’izany dia jereo fa nandeha telo andro izy vao asehon’ny tantara ho nahitan-teny. Rehefa niteny indray izy dia toa manafina ny anton-dia tamin’ny mpanompony sady toa nanafin-javatra tamin’i Isaka zanany. Very hevitra i Abrahama ! Foatana tsy mora fa mahavery hezvitra ny fizahan-toetra. Very hevitra toy izany koa isika manoloana ny zava-mitranga sy eo amin’ny fiainantsika, na ny fianam-pianakaviana aza. Inona no atao ? Mihanoa ny tenin’ny Tompo, manolora tena ary ankatoavy sy tanteraho ny teniny.

Miafara amin’ny famonjena sy fiainana ny fizahan-toetra
Jereo ny tantara, and.10. Raha tantara an-tsehatra na sarimihetsika no jerena eto, dia eo ilay fotoana mampitaintaina, ka ny mpijery malemy fo dia mitodika sy manodina ny lohany mba tsy hijery ! Tamin’izay anefa, tsy izay noeritreretin’ny mpijery no niseho : Niditra an-tsehatra Andriamanitra, satria tratrany ny tanjona : Voaporofony ny finoan’i Abrahama (Cf and.12). Ny fizahan-toetra dia lalan-tsarotra mampitaintaina itondran’ Andriamanitra ny mpino, mba hahitany sy ahazoany mampiharihary ny toetra tsara sy finoana ao amin’ny olona.

Maro ny zavatra mampivarahontsana sy mampitaintana toy ny voina miseho ao amin’ny fiarahamonina, izay fizahan-toetra ny Fiangonana manontolo, na ny miseho sy mihatra manokana eo amin’ny fiainam-pianakaviana, na ireo tranga miseho eo amin’ny fiainantsika manokana , toy ny aretina sy tsy fahasalamana, sy ny maro hafa koa. Fizahan-toetra ny finoantsika izany, nefa matokia fa miafara amin’ny famonjena sy fiainana ny fizahan-toetra ! Fahatokiana telo no omena antsika:

  • Matokia fa eo amin’ny fotoana mahavery hevitra, sy mampitaintaina indrindra no miditra an-tsehatra Andriamanitra.
  • Matokia fa tsy hanao sorona antsika Izy, na iray amin’ny fianakaviana aza ! Sady tsy i Abrahama no tsy Isaka ! Jereo fa notazoniny ny tanan’i Abrahama, ary indro nasehony osy iray. Io no natao sorona fa tsy hanao sorona ny fiainantsika Andriamanitra. Jesoa Kristy no efa natao sorona nisolo antsika
  • Matokia Azy fa tsy mivadika amin’ny teny izay efa nataony Izy. Ny teny fanomezan-toky rehetra nataony tamintsika dia tsy maintsy hotanterahiny, tahaka izay nataony tamin’i Abrhama.

Mizaha toetra ny finoantsikany Tompo, ka izany dia fotoana ijeren’ny Tompo ny fahaizantsika mankato : Mihainoa Azy, manolora tena ; tanteraho ny sitrapony. Izany koa dia fotoana mahavery hevitra sy mampitaintaina, kanefa matokia Azy, fa hiditra antsehatra ny Tompo, tsy hamela antsika hatao sorona ny Tompo, ary tsy mivadika amin’ny fanomezan-toky nataony tamintsika Izy. Amen !


Zoma, 20 Martsa 2015
Job 1, 13 – 22

13 Ary tamin’ny indray andro dia nihinana sy nisotro divay tao an-tranon’ny zokiny lahimatoa ny zanani-lahy sy ny zanani-vavy; 14 ary nisy iraka tonga tany amin’i Joba ka nanao hoe: Ny omby niasa, ary ny borikivavy nandrasana teo anilany, 15 dia namely azy tampoka ny Sabeana ka namabo azy, ary ny ankizilahy dia nasiany tamin’ny lelan-tsabatra, ary izaho dia izaho irery ihany no afa-nandositra hilaza aminao.

16 Raha mbola niteny izy, dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe: Nisy afon’Andriamanitra latsaka avy tany an-danitra ary nandoro ny ondry aman-osy sy ny ankizilahy ka nandevona azy, ary izaho dia izaho irery ihany no afa-nandositra hilaza aminao.

17 Raha mbola niteny izy, dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe: Ny Kaldeana nanao telo toko, dia niroatany ny rameva ka nobaboiny, ary ny ankizilahy dia nasiany tamin’ny lelan-tsabatra, ary izaho dia izaho irery ihany no afa-nandositra hilaza aminao.

18 Raha mbola niteny izy, dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe: Ny zanakao-lahy sy ny zanakao-vavy dia nihinana sy nisotro divay tao an-tranon’ny zokiny lahimatoa; 19 ary, indro, nisy rivotra mahery avy tany anefitra ka namely ny zoron-trano efatra, dia nianjera tamin’ny zatovo ny trano, ka maty izy rehetra, ary izaho dia izaho irery ihany no afa-nandositra hilaza aminao.

20 Dia nitsangana Joba ka nandriatra ny lambany, ary nanaratra ny lohany, dia niapoka tamin’ny tany ka niankohoka

21 sady nanao hoe: Nitanjaka no nivoahako avy tany an-kibon’ineny, ary mitanjaka no hiverenako any; Jehovah no nanome, ary Jehovah no nanaisotra; isaorana anie ny anaran’i Jehovah

22 Tamin’izany rehetra izany dia tsy nanota Joba, na nanome tsiny an’Andriamanitra.


Sabotsy, 21 Martsa 2015
Mat 10, 16 – 20

16 Indro, Izaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoan’ny amboadia; koa hendre tahaka ny menarana, ary morà tahaka ny voromailala.17 Ary mitandrema ianareo noho ny amin’ny olona; fa hatolony ho amin’ny Synedriona sy hokapohiny ao amin’ny synagogany ianareo; 18 ary hoentiny eo anatrehan’ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo noho ny Amiko, ho vavolombelona aminy sy amin’ny jentilisa.

19 Fa raha manolotra anareo izy, dia aza manahy ny amin’izay fomba hitenenanareo, na izay holazainareo; fa homena anareo amin’izany ora izany izay holazainareo. 20 Fa tsy ianareo no miteny, fa ny Fanahin’ny Rainareo no miteny ao anatinareo.


Alahady, 22 Martsa 2015
Zak 13, 7 – 9

7 Mifohaza, ry sabatra, hamely ny mpiandriko sy ny lehilahy namako, hoy Jehovah, Tompon’ny maro. Asio ny mpiandry, dia hihahaka ny ondry, ary hamerina ny tanako ho amin’ny madinika Aho. 8 Ary amin’ny tany rehetra, hoy Jehovah, ny androatokony dia haringana ho faty ao; fa ny ampahatelony sisa no havela ao kosa. 9 Ary ho entiko miditra amin’ny afo ny ampahatelony, ary harendrika toy ny fandrendrika volafotsy izy, ary hizahako toetra toy ny fizaha toetra ny volamena izy; hiantso ny anarako izy, ary Izaho hamaly azy; Izaho hanao hoe: Oloko izy ary izy hanao hoe: Jehovah no Andriamanitro.


Alatsinainy, 23 Martsa 2015
Mat 15, 21 – 28

21 Dia niala teo Jesoa ka nankany amin’ny faritanin’i Tyro sy Sidona.22 Ary, indro, nisy vehivavy Kananita anankiray nivoaka avy tamin’izany tany izany ka niantso nanao hoe: Mamindrà fo amiko, Tompoko, Zanak’i Davida ô! ny zanakovavy ampahorin’ny demonia loatra.23 Fa Izy tsy namaly teny azy. Dia nanatona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe: Roahy izy, fa miantso mafy ato aoriantsika. 24 Ary Izy namaly ka nanao hoe: Tsy nirahina Aho afa tsy ho amin’ny ondry very amin’ny taranak’Israely. 25 Fa nanatona ihany ravehivavy, dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe: Tompoko ô, vonjeo aho. 26 Fa Izy namaly ka nanao hoe: Tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho an’ny amboakely. 27 Fa hoy ravehivavy: Marina izany, Tompoko; fa na dia ny amboakely aza mba mihinana izay sombintsombiny latsaka avy amin’ny latabatry ny tompony ihany.28 Dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: Ravehivavy ! Lehibe ny finoanao ! Tongava aminao araka izay irinao. Dia sitrana ny zananivavy tamin’izay ora izay.


Talata, 24 Martsa 2015
2 Kor 13, 5 – 10

5 Diniho ny tenanareo, na mitoetra amin’ny finoana hianareo, na tsia; izahao toetra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va ny amin’ny tenanareo, fa ao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona nolavina hianareo? 6 Nefa manantena aho fa ho fantatrareo fa izahay dia tsy olona nolavina. 7 Ary mangataka amin’Andriamanitra izahay mba tsy hanao izay ratsy hianareo, tsy ny hisehoanay ho olona voazaha toetra anefa, fa ny mba hanaovanareo izay tsara, na dia ho toy ny olona nolavina aza izahay. 8 Fa tsy mahavita na inona na inona hanohitra ny marina izahay, fa hampandroso ny marina kosa. 9 Fa faly izahay, raha malemy izahay, fa hianareo no mahery; ary izao no angatahinay, dia ny fanatanterahana anareo. 10 Izany no anoratako izany zavatra izany, raha tsy eo aminareo aho, fandrao, rehefa tonga aho, dia hanao izay mafy araka ny hery izay nomen’ny Tompo ahy ho fananganana, fa tsy ho fandravana.


Alarobia, 25 Martsa 2015
Isa 48, 9 – 11

9 Noho ny anarako dia ononiko ny fahatezerako, ary mba hiderana ahy dia manindry fo ny aminao Aho, Mba tsy hamongorana anao.
10 Indro, nodioviko ianao, nefa tsy toy ny volafotsy; Efa nizaha toetra anao tao amin’ny memy fahoriana Aho.
11 Noho ny tenako, eny, noho ny tenako ihany no anaovako izany; Indrisy, lotoina ny anarako! Ary ny voninahitro tsy homeko ny hafa.


Alakamisy, 26 Martsa 2015
Sal 11, 4 – 7

4 Jehovah dia ao amin’ny tempoliny masina,
Ny seza fiandrianan’i Jehovah dia any an-danitra;
Ny masony mijery, eny, ny hodi-masony mizaha toetra ny zanak’olombelona.
5 Jehovah mizaha toetra ny marina;
Fa ny ratsy fanahy sy ny mifaly hampidi-doza dia samy halan’ny fanahiny.
6 Handatsaka fandrika amin’ny ratsy fanahy Izy
Tahaka ny fandatsaka ranonorana;
Afo sy solifara ary rivo-mahamay no ho anjara kapoakany.
7 Fa marina Jehovah, ka fahamarinana no tiany;
Ny mahitsy no hahita ny tavany.


Zoma, 27 Martsa 2015
Mar 7, 24 – 30

24 Ary niala teo Jesoa ka lasa nankany amin’ny sisin-tanin’i Tyro sy Sidona; dia niditra tao an-trano Izy, ary tiany tsy ho fantatry ny olona izany; kanefa tsy nahazo niery Izy. 25 Fa niaraka tamin’izay dia nisy vehivavy anankiray nandre ny aminy (ny zananivavy tanora dia azom-panahy maloto), dia nankao ka niankohoka tamin’ny tongony. 26 Ary jentilisa ravehivavy, avy amin’ny firenena Syro-foinika; dia nangataka taminy izy mba hamoaka ny demonia amin’ny zanani-vavy. 27 Fa hoy Jesoa taminy: Aoka ho voky aloha ny zaza; fa tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho an’ny amboakely. 28 Fa ravehivavy namaly ka nanao taminy hoe: Eny, Tompoko, kanefa na dia ny amboakely ao ambanin’ny latabatra aza dia mba mihinana ny sombintsombin’ny mofon-jaza ihany. 29 Dia hoy Jesoa taminy: Noho izany teny izany mandehana hianao; efa nivoaka tamin’ny zanakao-vavy ny demonia. 30 Ary raha tonga tao an-tranony ravehivavy, dia hitany nandry teo ambonin’ny farafara ny zanani-vavy, ary ny demonia efa nivoaka taminy.


Sabotsy, 28 Martsa 2015

Mat 13, 24 – 30

24 Ary nanao fanoharana hafa koa taminy Izy ka nanao hoe: Ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voa tsara tany an-tanimbariny; 25 fa raha natory ny olona, dia avy ny fahavalony ka namafy voan-tsimparifary teny amin’ny vary, dia lasa nandeha. 26 Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsimparifary. 27 Dia avy ny mpanompon-dralehilahy ka nanao taminy hoe: Tompoko, tsy voa tsara va no nafafinao tany an-tanimbarinao? Koa avy taiza kosa ny tsimparifary? Dia hoy izy taminy: 28 Fahavalo no nanao izany. Ary ny mpanompony nanao taminy hoe: Koa tianao va handehananay hanongotra sy hanangona azy?29 Fa hoy izy: Tsia, fandrao, raha manongotra ny tsimparifary hianareo, dia hongotanareo miaraka aminy koa ny vary. 30 Aoka ihany hiara-maniry izy roroa ambara-pihavin’ny fararano; ary amin’ny fararano dia holazaiko amin’ny mpijinja hoe: Angony aloha ny tsimparifary, ka ataovy amboarany mba hodorana ; fa ny vary dia taomy ho any an-tsompitro.


Alahady, 29 Martsa 2015
Jao 12, 12 – 19

12 Ary nony ampitson’iny ny vahoaka betsaka, izay tonga ho amin’ny andro firavoravoana, rehefa nahare fa hankany Jerosalema Jesoa, 13 dia naka sampan-drofia ka nivoaka hitsena Azy sady niantso hoe: Hosana! Isaorana anie ny Mpanjakan’ny Isiraely, Ilay avy amin’ny anaran’i Jehovah (Sal. 118. 26).
14 Ary Jesoa nahita zana-boriky anankiray, dia nitaingina azy, araka ny voasoratra hoe: 15 « Aza matahotra ry Ziona zanakavavy; indro, avy ny Mpanjakanao mitaingina zanaboriky » (Zak. 9. 9).
16 Izany zavatra izany dia tsy fantatry ny mpianany tamin’ny voalohany; fa rehefa niditra tamin’ny voninahiny Jesoa, dia vao nahatsiaro izy fa voasoratra hilaza Azy izany zavatra izany, ary efa nataony taminy izany.
17 Ary nanambara Azy ny vahoaka izay teny aminy, fony Izy niantso an’i Lazarosy hivoaka tamin’ny fasana ka nanangana azy tamin’ny maty.18 Ary izany koa no nitsenan’ny vahoaka Azy, satria efa reny fa nanao izany famantarana izany Izy.19 Ary tamin’izany ny Fariseo dia nifampilaza hoe: Hitanareo fa tsy mahefa na inona na inona akory hianareo; indro, efa lasa manaraka Azy avokoa izao tontolo izao.


Alatsinainy, 30 Martsa 2015
Rom 5, 1 – 5

1 Koa amin’izany, satria efa nohamarinina tamin’ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika. 2 Tamin’ny alalany koa no efa nahazoantsika fanatonana amin’ny finoana ho amin’izao fahasoavana itoerantsika izao, ka dia aoka isikahifaly amin’ny fanantenana ny voninahitr’Andriamanitra. 3 Ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin’ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana; 4 ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voazaha toetra; ary ny fahatsaram-panahy voazaha toetra mahatonga fanantenana; 5 ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny Fanahy Masina, Izay nomena antsika, no nentiny nampidina ny fitiavan’Andriamanitra ho ao am-pontsika.

Talata, 31 Martsa 2015
Sal 66, 8 – 12

8 Misaora an’Andriamanitsika, ry firenena;
Ary asandrato ny feo fiderana Azy,
9 Izay mampitoetra ny fanahintsika amin’ny fiainana
Ka tsy mamela ny tongotsika hangozohozo.
10 Fa efa nizaha toetra anay Ianao, Andriamanitra ô;
Efa nanadio anay Hianao, tahaka ny fanadio volafotsy amin’ny memy.
11 Efa nampiditra anay tamin’ny fandrika Ianao;
Efa nanisy enta-mavesatra teo am-balahanay Ianao.
12 Efa nampandeha ny olona hanitsaka ny lohanay Ianao;
Nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay;
Fa nitondra anay nivoaka ho amin’ny fitahiana mahatretrika Ianao.