Martsa : Mpino mitandro ny fahamasinan’ny tokantranony (1 Pet 3,1 – 7)

Niely patrana tany amin’ny faritr’i Azia Minora, tany Turquie ankehitriny, ireo mpino noho ny fanenjehana. Nanoratra ho azy ireny i Petera mba hampaherezana azy. Tsy nandeha ho azy akory ny fiainan’ireo «mpivahiny an-tanin’olona ireo » fa nisedra zava-manahirana, na dia ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao ihany aza. Niantraika tamin’ny fiainan-tokantranon’izy ireo izany, satria nisy vehivavy nanambady tsy mino, ary nisy lehilahy nampakatra vehivavy hafa finoana.

Mbola masina ve ny ankohonana, nefa ny iray amin’ny mpivady : tsy mino, na jentilisa, na hafa finoana ?

Izany no niteraka ny lohahevitra amin’ity volana Martsa ity, manao hoe : Mpino mitandro ny fahamasinan’ny tokantranony.
Tranga mety hiseho amintsika koa ny toy izany, ka tsara hodinihina sy hifanakalozana aty amin’ny Faritra. Mba hanampiana antsika amin’ny finakalozana dia vakio koa ny 1 Kor 7, 12b – 16 .